צומת פרוזדור

צומת פרוזדור

לב אפור

צומת פרוזדור – חדר (AV node)

 

קבוצת תאים בשריר הלב המשמשים כתחנת ממסר לאותות חשמליים שעוברים מן הפרוזדורים אל החדרים.

קיומם של תאים אלו מסייע במעבר סינכרוני ומתואם של החשמל בין העליות לחדרים,

ובשמירה על אפקטיביות הכיווץ של המדורים השונים.