יש להעביר את בורר המכשיר {נמצא ליד שקע PWR} למצב ON. האם הנורית הירוקה כבויה?

תגובות סגורות.