מילון מונחים רפואיים

האם לא הסתדר?

יש לחבר את חוט הטלפון שמגיע מהקיר לשקע LINE במוקדנית. האם הסתדר?

האם לא הסתדר?

יש להפעיל את המוקדנית. האם הסתדר?

האם המוקדנית כבויה? (מתג הפעלה במצב OFF).

מוקדנית לא מעבירה מדידות

האם המוקדנית פועלת? (מתג הפעלה במצב ON).

מוקדנית 4 – תקלות